Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definitie
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
– De bloemist: De bloemist handelend op deze website en waarvan de contact gegevens op deze website staan.
– Afnemer: Een consument of bedrijf dat gebruik maakt van aanbiedingen en/of diensten van De bloemist en op deze manier een overeenkomst aangaat met De bloemist.
– Begunstigde: De persoon of het bedrijf dat van de afnemer een boeket of ander artikel ontvangt die dat via De bloemist heeft besteld.

Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten door De bloemist aangegaan met derden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de bepalingen van de Verkoop/ en Leveringsvoorwaarden geacht door de betrokken partijen te zijn geaccepteerd. Bij het bestellen bij De bloemist en het uitvoeren van de betaling, accepteert de afnemer de algemene voorwaarden en ontstaat een bindende koopovereenkomst. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen en zullen na ondertekening van beide partijen als aanvulling op de Algemene Voorwaarden worden geaccepteerd.

Artikel 3 Aanbiedingen / Overeenkomsten
Alle door of namens De bloemist in dag- of weekbladen, het Internet, brieven gedane aanbiedingen terzake van prijzen, offertes, leveringstermijnen e.d. zijn geheel vrijblijvend en voor De bloemist op geen enkele wijze bindend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 4 Overmacht
Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, moet De bloemist dit de koper zo snel mogelijk per telefoon met schriftelijke bevestiging berichten, zulks zonder tot betaling van enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn. De bloemist kan in geval van overmacht – na overleg met de afnemer – de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan. Als overmacht worden beschouwd de hierna genoemde soortgelijke omstandigheden: te late of kwalitatief onacceptabele levering van één of meer toeleveringsbedrijven belemmerende maatregelen van overheidswege geheel of gedeeltelijke staking of storing in het in- en externe vervoersapparaat rellen en andere ongeregeldheden die de tijdige uitvoering van de overeenkomst verhinderen geheel of gedeeltelijke stagnatie in het productie apparaat van -of werkstakingen of uitsluiting in – het De bloemist of in dat waarvan goederen of grondstoffen c.q. producten worden betrokken storingen op internetcomputers en -servers en/of telefoonverbindingen die bestellingen via het internet stagneren, en/of extreme weersomstandigheden.

Artikel 5 Levering
1. De levering wordt steeds geacht te geschieden op het bedrijf van De bloemist. Het vervoer naar het adres van de begunstigde geschiedt voor rekening en risico van de afnemer.
2. Het middel van vervoer en de wijze van uitvoering van de bestelling wordt naar beste weten gekozen. De bloemist zal voor de gemaakte keuze niet aansprakelijk zijn, tenzij de afnemer zou aantonen dat aan De bloemist opzet of grove schuld te verwijten valt.
3. Overeengekomen leveringstijden zullen door De bloemist zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding daarvan maakt De bloemist niet aansprakelijk en geeft niet het recht de overeenkomst te annuleren.
4. Wanneer de levering één werkdag later wordt bezorgd dan overeengekomen, kan De bloemist besluiten de verzendkosten aan de afnemer te crediteren. Dit zal per situatie beoordeeld worden. Vertraging in de levering van één werkdag geeft de afnemer niet het recht de opdracht te annuleren.
5. Wanneer blijkt dat uw bestelling retour komt omdat de begunstigde bijvoorbeeld uit het ziekenhuis is ontslagen of op vakantie blijkt te zijn of wellicht verhuisd is, geeft dit geen recht op nieuwe levering op een ander adres, of om uw bestelling te annuleren. De bloemist is niet verantwoordelijk voor eventueel onjuist opgegeven adresgegevens door de afnemer. Uw bestelling wordt uitgevoerd conform uw verzoek, u dient uzelf ervan te verzekeren of de persoon niet op vakantie is of dat het adres nog wel klopt.
6. Afnemer gaat ermee akkoord dat indien de begunstigde niet thuis is, dan wel niet open doet het product bij een van de buren zal worden afgegeven indien mogelijk.
7. Vertraging van 1 of meer dagen in de aflevering doordat de begunstigde niet thuis is en hierdoor het product niet (tijdig) afgeleverd kan worden geven de afnemer niet het recht de opdracht te annuleren of het recht op een nieuwe product en/of bezorging.
8. Indien de begunstigde niet thuis is kan de koerier of bloemist een schriftelijk verzoek achterlaten in de brievenbus om contact op te nemen met de bloemist. Indien de begunstigde niet op het schriftelijke verzoek van de bloemist of koerier reageert kan de bloemist of koerier beslissen het product na enkele dagen te vernietigen (indien het een versproduct is) of retour te sturen. Dit geeft de begunstigde en/of de afnemer niet het recht op een nieuwe levering of het annuleren van de bestelling.
10. Het product kan afwijken van de foto die op de website te zien is i.v.m. beschikbaarheid van bloemen. Dit geeft de afnemer niet het recht de bestelling te annuleren.

Artikel 6 Betaling
1. U kunt op de volgende manieren uw bestelling direct afrekenen op onze site:

– iDEAL.

Artikel 7 Eigendom
1. Alle geleverde producten blijven eigendom van De bloemist totdat deze volledig zijn betaald.

Artikel 8 Klachten
1. De te leveren producten dienen te voldoen aan de normaal geldende kwaliteitsnormen voor de betreffende bloemkwekerijproducten en andere producten.
2. Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na constatering of in elk geval binnen 24 uur na ontvangst per telefoon of e-mail te worden gemeld aan De bloemist.
3. Klachten met betrekking tot de kwaliteit dienen binnen 5 dagen na levering aan De bloemist gemeld te worden.
4. Klachten met betrekking tot de bezorging van de producten dienen binnen 48 na de oorspronkelijke bezorgdatum gemeld te worden.
5. Gebreken bij een deel van het geleverde, geven de afnemer niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.
6. Klachten die betrekking hebben op een bepaalde levering oefenen geen invloed uit op voorafgaande of latere leveringen.

Artikel 9 Annuleren
1. Bestellingen kunnen tot 48 uur voor aflevering geannuleerd worden. 

Artikel 10 Toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlands recht van toepassing.
2. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien is eveneens het Nederlands Recht van toepassing.
3. Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepalingen van nationale of internationale wetgeving, zal deze bepaling als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze voorwaarden voor de overige bepalingen van kracht blijven en beide partijen blijven binden.

Artikel 11 Persoonsgegevens
1. Uw gegevens hebben wij nodig om uw bestellingen en betalingen te kunnen afhandelen. 
2. Onze privacyverklaring is van toepassing.